Günümüz dünyasında ticaret ve yaygın dağıtım çok karlı faaliyetler haline gelmiş olup dünyanın her yanındaki şirketler rekabet avantajı yaratmak adına dağıtım ve lojistiğin geliştirilmesine giderek daha fazla önem vermeye başlamıştır. Bu stratejide kilit unsur dağınık coğrafyalara dağıtım amacıyla dağıtım ve lojistik merkezlerinin kurulması ve geliştirilmesidir. Bir dağıtım ve lojistik merkezi taşımacılık, depolama ve dağıtım tesisleri ile bir pazara erişim sağlayan hizmetlerin entegre olması anlamına gelmektedir. Yani taşımalarda bütünleşmeyi sağlama için sadece taşıma modları arasındaki uyumu değil diğer katma değer yaratan lojistik hizmetlerin de aynı oranda geliştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca gümrük hizmetlerinin daha basit hale getirilmesi ve karayolu ile bağlantılı deniz ve havayolu taşımacılığının sağlanması konusu üzerinde daha fazla durulmalıdır.

Türkiye açısından ise durum çok daha vahim durumda gözüküyor. Karayolu taşımacılığımızdaki gücü ve havayolundaki özel sektör girişini göz önüne alırsak devlet kurumları özellikle deniz ve demiryolu taşımacılığına yatırım yapmalıdır. Çünkü bu taşıma türlerinde ilk yatırım maliyeti oldukça yüksektir.

Özellikle günümüz gelişen Türkiye’sinde havayolu kargo merkezlerine daha ciddi yatırım yapılmalıdır. Havayolları ile kargo taşımacılığında İstanbul kargo merkezidir. Bölge ülkelerine olan yakınlık Batı ve diğer dış bağlantıları ile İstanbul; bölge ülkelerine yönelik ticaretin havayolu taşımacılığına da en elverişli merkezidir. İstanbul bu potansiyeline karşın havaalanlarında yeterli kargo kapasitesi bulunmamaktadır. İstanbul’un yıllık kargo taşıma kapasitesi yıllık 100 bin ton’dur ve bu rakam arttırılmalıdır. Havaalanında yeni kargo terminallerinin inşası, kargo kapasitesinin yükseltilmesi, çok kapılı terminal sistemlerine geçiş, altyapı ve gümrük uygulamalarının kargo taşımacılığına uygunluğu, kara ve deniz taşımacılığı ile havayolu taşımacılığı arasında entegrasyonun sağlanması hedeflenmelidir (www.und.org.tr).

Bununla beraber, ulaştırma sistemlerinin birbirine entegrasyonunu sağlayacak projeler geliştirilmelidir. Özellikle demiryolu entegrasyonumuz hızla tamamlanmalıdır. Bunun için TCDD hızla demiryolu inşasına başlamalı, özellikle uluslar arası taşıma koridorlarını dikkate alacak şekilde ulaştırma master planları hazırlanmalıdır.